فایل های مورد نیاز

Auto Set Unikey Date

Auto Set Unikey Date

1398/01/27 1551

SQLManagementStudio_x64_ENU_2014

SQLManagementStudio_x64_ENU_2014

1398/03/23 708

SQLManagementStudio_x86_ENU_2014

SQLManagementStudio_x86_ENU_2014

1398/03/23 196

Sqlserver_Management_Studio_2005_64Bit

Sqlserver_Management_Studio_2005_64Bit

1398/03/23 175

Sqlserver_Management_Studio_2005_32_bit

Sqlserver_Management_Studio_2005_32_bit

1398/03/23 112

Unikey Network Service

1398/07/08 498

حسابداری مهر آسان ، قدرتمند ، حرفه ای